Enerji Politikası
Enerji politikamızın önceliği ülkemizin uzun vadeli olarak enerji güvenliğinin rekabetçi şartlarda sağlanması olacaktır. Bunun için enerji arzı, enerji ithalatı ve enerji talebinin doğru yönlendirilmesine ve yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla mücadelenin gerektirdiği açılımlar çerçevesinde, başta hidroelektrik olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artırılması şarttır. Güneş, rüzgâr, jeotermal biyomass gibi yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırımlar öncelikli olacak, girişimcilerin bu alanlardaki yatırımları teşvik edilecektir.

Demokrat Parti, Türkiye’nin nükleer enerjiye geçişini de desteklemektedir. Elektrik üretiminde nükleer enerjinin yer alması, gerek birincil enerji kaynaklarında dış bağımlılığımızın azaltılması, gerek iklim değişikliği ile mücadele, gerekse ucuz enerji üreterek rekabet gücümüzün artırılması bakımından faydalıdır.

Türkiye, enerji üretiminde, çağımızın gerçeklerine kulaklarını kapatamaz. Bütün dünyanın bildiği gibi Karadeniz, hidrojen bakımından dünyadaki en önemli enerji deposudur. Devlet olarak Hidrojen Enerjisi’nin açığa çıkartılması ve özellikle toplu taşımada, ısınmada kullanılması için yasal alt yapıyı süratle kuracağız. Özellikle Türkiye’nin zengin bor yataklarına sahip olması ve dünya üretiminin %75’inin ülkemizde yapılması nedeniyle hidrojen enerjisinin depolanmasındaki fonksiyonu da göz önüne alınarak devlet desteğiyle gerekli enerji tesislerinin kurulmasına öncelik edilecektir.

Ülkemiz, her ne kadar kalorisi düşük bulunsa da, zengin kömür yataklarına sahiptir. Ciddi biçimde enerji açığımızın bulunduğu ve ülkemizin enerji ithal eder duruma geldiği dikkate alındığında, kömür kaynaklarımızın ve rezervlerinin ekonomimizde kullanılması için özel teşebbüs teşvik edilecek ve bu enerji kaynağı ülkenin hizmetine sunulacaktır.

Türkiye’nin, uzun vadede çok daha fazla ekonomik yarar sağlayacak bir enerji terminali olmasının başarılması oldukça önemlidir. Bu çerçevede Ceyhan’ın dünyadaki belli başlı enerji terminalleri arasına sokulması ve bu bölgenin enerji alanında kayda değer ölçüde iç ve dış yatırım çekecek bir nitelik kazandırılması vizyonumuzda yer almaktadır.

Elektrik üretiminde, yerli kaynak kullanımı teşvik edilmeli ve doğal gaz ithalatında kaynak ülke çeşitlendirilmesine gidilmeli, tek ülkeye olan bağımlılık olabildiğince azaltılmalıdır. Doğal gaz yeraltı depolama tesisleri hızla devreye girmelidir. Elektrik iletim ve dağıtım hatlarında iyileştirme ve izlenebilirlik çalışmaları gerçekleştirilerek elektrikteki çok yüksek kayıp-kaçak oranı azaltılmalı, kaçak petrol ürünleri tüketimi önlenmelidir Enerji Verimliliği Yasası ivedilikle çıkarılacaktır.