Pdf Formatı Epub Formatı

  

 

DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ

 

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

 

Madde 1 - KURULUŞ

Madde 2 - PARTİNİN AMACI

Madde 3 - TEMEL ANLAYIŞ

 

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

 

Madde 4 - ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 5 - PARTİYE ÜYE OLAMAYACAKLAR

Madde 6 - PARTİYE ÜYE OLAMAYACAK KAMU GÖREVLİLERİ

Madde 7 – PARTİYE KAYIT VE KABUL

Madde 8 - GENEL MERKEZİN KAYIT YETKİSİ

Madde 9 - PARTİDEN AYRILMIŞ OLANLARIN TEKRAR ÜYELİĞE ALINMALARI

Madde 10-ÜYE KAYIT DEFTERİ

Madde 11 -ÜYELİĞİN PARTİLİYE SAĞLADIĞI HAKLAR

Madde 12 -ÜYELERE DÜŞEN GÖREVLER

Madde 13– PARTİ ÜYELERİNİN DİĞER VATANDAŞLARLA İLİŞKİLERİ

Madde 14- PARTİDEN AYRILMA VE KAYIT SİLME

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

YAYIN ORGANLARI VE PARTİLİ YAZARLAR

 

Madde 15 - PARTİNİN YAYIN ORGANLARI

Madde 16 - PARTİLİ YAZARLAR

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

PARTİ TEŞKİLATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

PARTİNİN KURULUŞLARI

 

Madde 17- PARTİNİN KURULUŞLARI

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KONGRELER

 

Madde 18- İLÇE-İL (TEMEL TEŞKİLAT) İLE (YAN KURULUŞLARIN) KONGRELERİNİN ZAMANI

Madde 19- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ MADDE

Madde 20- İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ

Madde 21- İL KONGRESİ DELEGELERİ

Madde 22- DELEGELERİN GÖREV SÜRESİ

Madde 23- KONGRE GÜNDEMİ

Madde 24- KONGRE ÖNCESİ RESMİ İŞLEMLER

Madde 25- DAVET, YOKLAMA VE KONGRENİN AÇILMASI

Madde 26- KONGRE DİVANI

Madde 27- KONGRE ÇALIŞMALARI

Madde 28- KONGRESİNİ YAPMAYAN KADEMELER

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARININ TEŞKİLİ

 

Madde 29- İLÇE VE İL YÖNETİMLERİ - GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 30 -BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARININ SÜRESİ, BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI, SEKRETER VE MUHASİP ÜYELERİN GÖREVLERİ

Madde 31- YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ

Madde 32- YAPILAMAYACAK İŞLER

Madde 33- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 34- YÖNETİM KURULLARI VE BAŞKANLIKLARDA BOŞALMA

Madde 35- KURUCU KURULLAR

Madde 36- İŞTEN EL ÇEKTİRME, İŞTEN EL ÇEKTİRME USULÜ VE SONUÇLARI, GEÇİCİ KURULLAR

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI

 

Madde 37- BÜYÜK KONGRE-BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Madde 38- BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 39- BÜYÜK KONGRE TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ

Madde 40-YOKLAMA, DİVAN SEÇİMİ, AÇIŞ KONUŞMASI VE RAPORLARIN OKUNMASI

Madde 41- GÖRÜŞMELER VE KONGRE DÜZENİ

Madde 42-KOMİSYONLAR

Madde 43- KARAR YETER SAYISI

Madde 44- SEÇİM HAZIRLIKLARI VE SEÇİMLER

Madde 45- KONGRE TUTANAKLARI

Madde 46- TEMSİLCİLER MECLİSİ KURULUŞU, GÖREVİ VE TOPLANTILARI

Madde 47- GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 48- MERKEZ KARAR KURULUNUN TEŞKİLİ VE TOPLANTILARI

Madde 49- MERKEZ KARAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 50- GENEL İDARE KURULU, TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 51- BAŞKANLIK DİVANI

 

BEŞİNCİ KISIM

DİSİPLİN İŞLERİ

 

Madde 52- KURULUŞ VE GÖREV

Madde 53- İL DİSİPLİN KURULLARI

Madde 54- YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Madde 55- MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

Madde 56- DİSİPLİN KURULLARI İLE İLGİLİ ORTAK İLKELER  

Madde 57- DİSİPLİN KURULLARINA SEVK YETKİSİ

Madde 58- DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

Madde 59- TEDBİR KARARI

Madde 60- DİSİPLİN CEZALARINA YARGI YERİNDE İTİRAZ

 

ALTINCI KISIM

GRUPLAR

 

Madde 61- T.B.M.M. DE GRUP KURULMASI

Madde 62- GRUP YÖNETİM ORGANLARI

Madde 63- GRUP DİSİPLİN KURULU

Madde 64- GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

YEDİNCİ KISIM

DANIŞMA, ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA KURULLARI – KOMİSYONLAR

 

Madde 65- BÖLGE İL VE İLÇE DİVANLARI, BİLİM VE SİYASİ ARAŞTIRMALAR KURLU, SİYASET OKULLARI

Madde 66- KURUL VE KOMİSYONLAR

Madde 67- GENEL BAŞKAN DANIŞMANLARI VE BÜROLAR

 

SEKİZİNCİ KISIM

TEFTİŞ VE DENETİM

 

Madde 68- DENETİM YETKİSİ

Madde 69- PARTİ MÜFETTİŞLERİ

 

DOKUZUNCU KISIM

MALİ İŞLER

 

Madde 70- PARTİ GELİRLERİ

Madde 71- GELİR MAKBUZLARI

Madde 72-PARTİ PARALARININ MUHAFAZASI VE HARCAMALAR

Madde 73- BÜTÇE VE KESİN HESABIN HAZIRLANMASI, ONANMASI

Madde 74- KESİN HESABIN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Madde 75-YÖNETİM KURULLARININ SORUMLULUĞU

Madde 76-MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

ONUNCU KISIM

SEÇİM VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

 

Madde 77- SEÇİM İŞLERİ

Madde 78- MİLLETVEKİLİ ADAY TESBİT İŞLEMLERİ

Madde 79- MAHALLİ SEÇİMLER

 

ONBİRİNCİ KISIM

HÜKÜMET KURMA VE BAKANLARIN TESPİTİ

 

Madde 80- HÜKÜMET KURMA VE KOALİSYONLARA KATILMA

Madde 81- GENEL İDARE KURULUNDAN KABİNEDE GÖREV ALABİLECEKLER

Madde 82- BAKANLARIN TESPİTİ

 

ONİKİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER

 

Madde 83- RESMİ MERCİLERE BİLGİ VERİLMESİ

Madde 84- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 85- YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI

Madde 86- TÜZÜĞÜN BAĞLAYICILIĞI TÜZÜKDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 87- PARTİNİN KAPANMASI

Madde 88- YÜRÜRLÜK MADDESİ

 

Devamı..